Obchodné podmienky

společnosti Servo Europe s. r.o.
se sídlem Potoční 441, 273 41, Brandýsek, IČO 14176653. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 361579

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží nebo služeb u společnosti Servo Europe s.r.o.
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy. Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Vzhledem k charakteru zboží s kterým obchodujeme, neprodáváme zboží spotřebitelům.
Spotřebitelem je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy.

Adresa prodávajícího pro doručování: Servo Europe s.r.o., Potoční 441, 273 41, Brandýsek, email: contact@servoeurope.eu, telefon: +420 234 280 606.
Jméno a příjmení odpovědné osoby: Marek Slezák

2. Vymezení pojmů

a) Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a dále také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

b) Prodávajícím pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí společnost Servo Europe s.r.o., která je podnikatelem.

c) Zákazníkem je kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující“), je jakákoliv jiná osoba, která není spotřebitelem. Zejména je to tedy osoba, která při uzavírání smlouvy, plnění smlouvy a jednání o smlouvě jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Na základě poptávky kupujícího zpracuje prodávající pro kupujícího nabídku poptávaného zboží, či služeb, ve které bude kromě nabízených cen za toto zboží, či služby uvedena i předpokládaná doba dodání a skutečnost, po jakou dobu je tato nabídka platná. K této nabídce budou přiloženy aktuální obchodní podmínky prodávajícího, aby měl kupující možnost se s nimi seznámit. Pokud se kupující rozhodne nabízené zboží, či služby koupit, předloží prodávajícímu svoji objednávku, která se tak stává návrhem na uzavření kupní smlouvy. 

Veškeré objednávky kupujícího doručené jakýmkoli způsobem prodávajícímu jsou závazné. Předložením objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání/předložení své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

4. Základní informace o nakupování a cenách zboží a služeb

Ceny za zboží, či služby, o které má kupující zájem, včetně bližšího popisu tohoto zboží a služeb budou kupujícímu sděleny na základě jeho poptávky. U každého zboží a služby bude také uveden stav, v jakém jsou nabízené (nový, repasovaný, použitý, opravovaný) a také doba záruky, pokud ji prodávající k danému zboží či službě poskytuje.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího, a to formou emailu zaslaného kupujícímu po uzavření kupní smlouvy.

V případě využití tohoto oprávnění prodávajícího, tj. kontroly údajů týkajících se kupujícího, bude objednané zboží kupujícímu odesláno (a služba provedena) až po tomto dodatečném potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího.

Kupující souhlasí s případným použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

4a. Nakupování v e-shopu společnosti Servo Europe s.r.o.

V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně bližšího popisu tohoto zboží. U každého zboží je uveden stav, v jakém je nabízen (nový, renovovaný, použitý, opravovaný) a také doba záruky, kterou prodávající k danému zboží poskytuje. Ceny zboží a služeb uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty, popřípadě všech dalších daní a poplatků. Na všechno nové zboží, které je nabízeno prodávajícím ke koupi, poskytuje prodávající 12-ti měsíční záruku, pokud není u jednotlivého zboží na internetových stránkách prodávajícího uvedeno jinak.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího, a to formou emailu zaslaného kupujícímu po uzavření kupní smlouvy. V případě využití tohoto oprávnění prodávajícího, tj. kontroly údajů týkajících se kupujícího, bude objednané zboží kupujícímu odesláno až po tomto dodatečném potvrzení jeho objednávky a správnosti údajů týkajících se kupujícího. O stavu zpracování své objednávky se kupující, který prošel procesem registrace u prodávajícího, může přesvědčit na internetových stránkách prodávajícího, a to kliknutím na odkaz, který bude uveden v emailu prodávajícího potvrzujícím přijetí objednávky kupujícího a uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující rovněž možnost sdělit prodávajícímu svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a činěním jiných marketingových a reklamních aktivit prodávajícího vůči kupujícímu, a to zaškrtnutím příslušného políčka s vyjádřením takového nesouhlasu.

V internetovém obchodu nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku je však nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu platby a způsobu dopravy objednaného zboží.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále „kupní cenou“ i náklady spojené s dodáním zboží.

Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího.

Kupujícímu bude spolu po zaevidování jeho platby zaslán na emailovou adresu i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží.

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží.

Objednané zboží je kupujícímu dodáno způsobem, jaký si kupující vybere v objednávce. Doba dodání závisí na volbě přepravní společnosti a vybrané služby + 1 den pro zpracování objednávky. U zboží, které je označeno pojmem "vyprodáno" je dostupnost zboží zodpovězena prodávajícím na dotaz kupujícího na mail contact@servoeurope.eu. V tomto případě kupní smlouva vzniká až na základě vzájemné dohody (prostřednictvím emailové komunikace apod.) mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud kupující zjistí mechanické poškození obalu zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, které se nachází v zásilce a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a poškození zboží a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
Podepsáním dodacího listu, či potvrzení o převzetí zásilky se zbožím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Při registraci do e-shopu prodávajícího musí kupující uvést následující údaje.  

Pokud chce kupující platit převodem z bankovního konta firmy, musí uvést následující údaje o firmě:  
a) Název firmy, 
b) IČ, 
c) DIČ, 
d) jméno kontaktní osoby, 
f) heslo, 
g) adresu (ulice, město a PSČ) 
h) úplnou adresu elektronické pošty,  
e) telefonický kontakt. 

Tyto údaje prodávajícímu umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.  

Aby kupující nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu na e-shopu znovu, jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím. Během používání e-shopu jsou shromažďovány objednávky kupujícího. To je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.  

Osobní data kupujícího jsou v rámci e-shopu důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům mimo e-shop, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Provozovatel e-shopu neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje data kupujícího žádné třetí straně. 

Používáním internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o kupujícím a jeho nákupech.

5. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, či služby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále „kupní cenou“ i náklady spojené s dodáním zboží, či služby.

Způsoby platby ceny zboží a služeb a nákladů spojených s dodáním zboží, či služby dle kupní smlouvy jsou následující:
- U nových zákazníků musí být platba provedena předem na základě zálohové faktury. Zboží bude expedováno a služba prováděna až po připsání kupní ceny uvedené v této faktuře na účet prodávajícího.
- U stávajících zákazníků bude platba provedena na základě faktury dle předem dohodnuté splatnosti.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží.

6. Dodání objednaného zboží

Objednané zboží je kupujícímu dodáno způsobem, jaký si kupující vybere v objednávce nebo, pokud kupující nespecifikoval způsob přepravy, zvolí prodávající nejvhodnější způsob přepravy sám. Zboží může být doručeno kurýrní službou DHL, DPD, UPS, FedEx nebo jiné.

Doba dodání je uvedena v nabídce prodávajícího před potvrzením objednávky kupujícím. Zboží, či služba budou dodány v co nejkratším možném termínu maximálně do doby uvedené v nabídce prodávajícího. O případném prodloužení doby dodání bude kupující prodávajícím informován.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud kupující zjistí mechanické poškození obalu zásilky, je kupující povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, které se nachází v zásilce a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození
zásilky a poškození zboží a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má v tomto případě také právo od smlouvy odstoupit.
Podepsáním dodacího listu, či potvrzení o převzetí zásilky se zbožím kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

7. Storno objednávky

Kupující má právo bezplatně stornovat svoji objednávku, kterou u prodávajícího učinil, jen a pouze do doby, než mu prodávající zaslal (jakoukoliv formou) potvrzení objednávky, nejpozději však do 24 hodin od zaslání objednávky kupujícím. Storno potvrzené objednávky kupujícím není vymahatelné, a je zcela na vůli prodávajícího zda storno potvrzené objednávky akceptuje. Za předpokladu, že prodávající storno objednávky odsouhlasí, podléhá stornovaná objednávka storno poplatku ve výši nejméně 25% prodejní ceny zboží.
Na požadavek na storno objednávky 5 dní po dodání zboží nebude brán zřetel.
Prodávající musí být o požadavku na storno objednávky vždy informován předem, a to ještě před odesláním zboží zpět prodávajícímu. Jednostranné storno objednávky bez předchozí komunikace mezi kupujícím a prodávajícím nebude prodávajícím akceptováno.
Prodávající zašle kupujícímu, který si bude přát zboží vrátit, či zrušit objednanou službu a požádá o vrácení platby, písemnou žádost.
Vyhodnocení zboží, které bude vráceno prodávajícímu se žádostí o storno objednávky, bude provedeno do pěti pracovních dní ode dne doručení vráceného zboží prodávajícímu. Vyhodnocení storna služby bude provedeno do pěti pracovních dní ode dne zaslání storna této služby kupujícím prodávajícímu. Na základě tohoto vyhodnocení rozhodne prodávající o možnosti storna objednávky a výši stornopoplatku, který bude kupující povinen v daném případě zaplatit prodávajícímu.

8. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

U věcí prodávaných za nižší cenu nemá kupující práva z vad, pro které byla nižší cena sjednána. Kupující nemá práva z vad při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí použitých, repasovaných, či opravených prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Kupující dále nemá práva z vad, pokud to vyplývá z povahy věci.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Na nové zboží, které je nabízeno prodávajícím ke koupi, poskytuje prodávající 12-ti měsíční záruku, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak. Na opravené (repasované) zboží, které je nabízeno prodávajícím ke koupi, poskytuje prodávající také 12-ti měsíční záruku, pokud není u jednotlivého zboží uvedeno jinak. Záruční doba počíná od okamžiku, kdy je objednané zboží prodávajícím odesláno kupujícímu. Původní záruční doba platná od prvního dodání zboží kupujícímu zůstává v platnosti, i kdyby bylo zboží v záruce prodávajícím opraveno nebo vyměněno za jiné. V takovém případě nepočne ohledně tohoto nově dodaného (vyměněného) zboží běžet nová záruční doba, ale běží stále původní záruční doba.

Pokud by byla uplatněna záruka u zboží, které bylo před odesláním kupujícímu zakoupeno u dodavatele prodávajícího, bude se uplatnění záruky řídit reklamačními podmínkami tohoto dodavatele.

Záruka nemusí být prodávajícím uznána, pokud budou na zboží porušeny záruční pečetě umístěné na toto zboží prodávajícím, s výjimkou případu, kdy k tomu prodávající dal kupujícímu předem svůj výslovný písemný souhlas. Záruka nemusí být prodávajícím uznána také v případě, že bude výrobek v záruce poslán prodávajícímu na opravu opakovaně (více než jednou), neboť v takovém případě je možné, že příčina závady bude mít svůj původ v instalaci u kupujícího.

9. Uplatnění záruky kupujícím (Reklamace kupujícího)

Při reklamaci zboží je kupující povinen vyplnit reklamační formulář prodávajícího a jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží, upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace, popsat, v jakém prostředí výrobek u kupujícího standardně funguje a další potřebné informace. Reklamační formulář včetně fotodokumentace vadného výrobku, popisu, kde je výrobek vyfocený a videa s nefungujícím výrobkem je kupující povinen zaslat prodávajícímu na email reklamace@servourope.eu. Poté, co prodávající zhodnotí poskytnuté informace, rozhodne o dalším postupu a případně požádá kupujícího, aby odeslal kompletní reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího, přičemž doporučujeme z důvodu urychlení vyřízení reklamace, aby bylo odesláno včetně kopie faktury nebo dodacího listu.

Pokud poskytnuté informace umožňují vyřešit problém týkající se daného zboží na dálku, bude tento problém vyřešen pomocí technické podpory prodávajícího. Jedná se například o to, jak znovu nainstalovat zboží, kalibrace, nastavení a podobně. V takovém případě není nutné, aby kupující odesílal zboží prodávajícímu. 

Standardní lhůta k vyřešení reklamace u prodávajícího je 60 dní ode dne uplatnění reklamace. V případě, že kupující dodá prodávajícímu veškeré potřebné podklady k vyřízení reklamace včetně fotodokumentace vadného výrobku, popisu, kde je výrobek vyfocený a videa s nefungujícím výrobkem, pak bude reklamace vyřešena ve zkrácené lhůtě 30 dní ode dne jejího uplatnění.
Kupující má v případě reklamace výrobku koupeného od prodávajícího právo požádat prodávajícího, aby mu zaslal výměnou obdobný výrobek stejného typu ještě před provedením kontroly vadného výrobku kupujícího prodávajícím. V takovém případě musí kupující prodávajícímu jednoznačně potvrdit, že si přeje tuto výměnu před uplynutím reklamační lhůty uskutečnit a prodávající musí potvrdit, že je toto řešení realizovatelné (obdobný výrobek je skladem u prodávající nebo jeho subdodavatele). Pokud je toto řešení realizovatelné a prodávající poskytne souhlas s jeho uskutečněním, a kupující využije možnosti výměny zboží předem, pak platí:

a) Pokud prodávající zjistí, že je reklamované zboží funkční, pak bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu prodejní cenu výrobku, který byl předem zaslán kupujícímu v rámci záruční výměny zboží předem, a to cenu platnou ke dni zaslání náhradního výrobku prodávajícím kupujícímu a také všechny přepravní a ostatní související náklady. Reklamované funkční zboží bude kupujícímu vráceno do 7 dnů od zjištění, že se jednalo o neoprávněnou reklamaci.

b) Pokud bude zjištěno, že závada na výrobku, u něhož byla uplatněna záruka, byla způsobena neodborným zacházením kupujícího nebo osob, kterým umožnil s výrobkem nakládat a výrobek bude možné opravit, pak bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu všechny náklady
na tuto opravu a přepravní a jiné související náklady. Pokud nebude možné výrobek opravit, pak bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu prodejní cenu výrobku, který byl předem zaslán kupujícímu v rámci záruční výměny zboží předem, a to cenu platnou ke dni zaslání náhradního
výrobku prodávajícím kupujícímu a také všechny přepravní a ostatní související náklady.

c) Pokud bude zjištěno, že je vadný samotný výrobek, pak již není nutné činit další kroky, neboť výrobek, který byl předem zaslán kupujícímu v rámci záruční výměny zboží předem, již byl kupujícímu zaslán a reklamace tak bude vyřešena. Náklady vzniklé kupujícímu za rychlé dodání
nebo přepravu výrobku prodávajícímu k posouzení (expresní dodání nebo dodání prostřednictví taxi služby) budou kompenzovány kupujícímu ze strany prodávajícího maximálně do výše 2000,- Kč + DPH formou dobropisu.

10. Cookies

Pro správnou funkci internetových stránek prodávajícího je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na zařízení kupujícího. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení kupujícího v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich kupující provedl, takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu. Kupující je o možnosti použití cookies informován v okamžiku, kdy začne využívat webové stránky prodávajícího. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující odvolat dříve poskytnutý souhlas nebo požádat prodávajícího, aby přestal cookies vůči kupujícímu používat.

11. Ochrana autorských práv  

Kupující bere na vědomí, že jednotlivé ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných firem a zavazuje se respektovat všechna práva vyplývající z tohoto vlastnictví.   

12. Okolnosti vylučující odpovědnost  

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.  
Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, nezaviněných dopravních komplikací a událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího), je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody.  

Kupující může od prodávajícího požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí, nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se prodávající bezodkladně nevyjádří, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.   

13. Právní řád, místní příslušnost

Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Pro případ jakýchkoli sporů mezi prodávajícím a kupujícím souvisejících s kupní, či obdobnou smlouvou uzavřenou na základě těchto obchodních podmínek je založena pravomoc soudů České republiky. Pokud bude kupní, či obdobná smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, souhlasí prodávající i kupující s tím, aby dle ustanovení §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, byla pro případ řešení jakýchkoliv sporů vyplývajících z kupní, či obdobné smlouvy, založena místní příslušnost soudu prvního stupně u Okresního soudu v Kladně.

14. Změny obchodních podmínek

V případě změny obchodních podmínek uvede prodávající datum změny u nových podmínek a kupujícímu zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by kupující prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2022 Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření smlouvy.